j. ellul – din „subminarea creştinismului” (traducerea mea)

Posted in Uncategorized on februarie 12, 2018 by Octavian Soviany

Întrebarea pe care vreau s-o schiţez în această carte este una din cele care mă tulbură adânc, ea mi se pare insolubilă în stadiul actual al cunoştinţelor mele şi îmbracă aspectul grav al unei ciudăţenii istorice. Poate fi formulată cât se poate de simplu: cum se face că dezvoltarea societăţii creştine şi a Bisericii a dat naştere unei societăţi, unei civilizaţii, unei culturi, în totală opoziţie cu ceea ce citim în Biblie, cu ceea ce constituie textul indiscutabil al Torei, al profeţilor, al lui Iisus şi al lui Pavel în acelaşi timp? Am zis bine în totală opoziţie. Căci contradicţia nu se manifestă doar într-un singur punct, ci în toate punctele. Aşa încât, pe de o parte, creştinismul a fost acuzat de o mulţime de greşeli, de crime şi de minciuni, străine de spiritul textelor şi al inspiraţiei originare, iar, pe de altă parte, Revelaţia a fost modelată progresiv, reinterpretată  în practica de zi cu zi a creştinătăţii şi a Bisericii.  Criticii n-au vrut să ia în considerare decât această practică, această realitate concretă, refuzând  să se refere la adevărul scripturilor. Or nu este vorba doar de o deviere de la acesta, ci de o contradicţie radicală, esenţială, de o veritabilă subminare.

Aici nu avem de a face cu acelaşi raport care există între scrierile lui Marx şi Rusia Gulagurilor sau între Coran şi practicile fanatice ale Islamului. Nu este vorba de acelaşi fenomen, căci în aceste două ultime cazuri, rădăcinile devierilor pot fi descoperite în texte. Las de o parte cel de-al doilea caz care  ne-ar duce prea departe şi mă limitez numai la primul. Întorcându-ne de la Stalin la Lenin şi de la Lenin la Marx, vedem că există de fiecare dată un raport indiscutabil între unul şi celălalt, înţelegem de unde a putut porni  devierea şi că urmările ei au fost tragice, în totală contradicţie cu ce a gândit, a vrut sau a sperat Marx. Există, cu toate acestea, un punct de apropiere evident  între  între ceea ce s-a întâmplat în marxism şi în creştinism: ambele au făcut din practică piatra de încercare a adevărului şi a autenticităţii. Altfel  spus, ele pot fi judecate doar prin prisma acestei practici şi nu după intenţii, puritatea discursului sau adevărul originii şi al surselor.

Este cunoscut modul în care apare la Marx raportul dintre teorie şi praxis, dar acesta este, nu trebuie să uităm, un raport circular.  Ceea ce implică în cele din urmă că o practică greşită va genera inevitabil o teorie greşită, iar erorile practicii pot fi văzute nu doar în urmările ei (judecate, de altfel – după ce? Marx ar fi respins fără îndoială emoţia morală şi umanistă  în faţa monştrilor stalinişti, dar ar fi remarcat cu siguranţă creşterea puterii statului, disoluţia luptei de clasă, agravarea alienării, aşadar practica ar fi fost judec ată pornindu-se de la teoria care a inspirat-o), ci şi în lumina noii teorii căreia i-a dat naştere, iar faptul acesta este vizibil în expresia teoretică de la finele stalinismului şi în dispariţia teoriei la conducătorii URSS care  au revenit în cadrul conflictului dintre state şi al propriului imperialism. Creştinismul este judecat de asemenea prin raportare la practică. Suntem puşi în gardă tot timpul în legătură cu acest subiect.

Întreaga revelaţie a Dumnezeului lui Abraham, Isaac şi Iacob revine în permanenţă aici: omul care va pune în practică poruncile lui  Dumnezeu va trăi (de exemplu Lv 18, 5 – Nh 9, 29 – Ez 20, 11). Vei pune în practică aceste comandamente…  Cel Veşnic îţi porunceşte să pui în practică… (Dt 25, 16; 27, 10). Şi, reciproc, răul şi moartea sunt legate de nepunerea în practică a poruncilor, de practicarea obiceiurilor altor popoare, cu moravuri abominabile (Lv 18, 30), iar Ascultarea şi Practica sunt puse într-o opoziţie radicală: ei ascultă, dar nu practică (Ez 33, 31). Or, această importanţă hotărâtoare a practicii este reluată de Iisus aproape în aceiaşi termeni. Credincioşii sunt aceia care ascultă şi practică (Lc 8, 21). Şi există o parabolă pe acest subiect, de regulă foarte prost înţeleasă:  la sfârşitul Predicii de pe Munte (Mt 7, 24-27) se află celebra parabolă a omului care îşi zideşte casa pe stâncă  sau pe nisip; prima este solidă şi rezistă furtunilor, cealaltă se prăbuşeşte. În general se spune că stânca este Iisus-El-Însuşi. Dar nu ăsta e sensul parabolei!

Iisus spune:  cine ascultă aceste cuvinte şi le pune în practică este asemenea omului care zideşte pe stâncă. Altfel spus, stânca  sunt  Ascultarea şi Practica, împreună. Partea  a doua este însă mai restrictivă: cel care ascultă cuvintele mele dar nu le pune în practică este asemănător omului care a construit pe nisip. Aici este fără îndoială avută în vedere doar punerea în practică, astfel încât se poate spune că practica reprezintă criteriul decisiv al vieţii şi al adevărului.

Or, în prima generaţie de creştini, nu exista nicio îndoială în legătură cu acest subiect. Pavel o repetă cu insistenţă[1], tocmai el, care a fost teologul mântuirii prin graţie: „.., nu cei ce aud legea sunt drepţi în  faţa lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea vor fi îndreptaţi. Când păgânii, care n-au lege, din fire fac ale legii (…) arată că fapta legii e scrisă în inima lor” (Rm 2, 13-15). Unii au vrut cu încăpăţânare să disocieze, cu încăpăţânare, o teologe a credinţei, la Pavel, şi o teologie a faptei, la Iacob, ceea ce este însă cu totul inexact.

Pavel a insistat necontenit pe importanţa critică a practicii. Nu este întâmplător că fiecare dintre epistolele sale se sfârşeşte printr-o lungă exortaţie care arată că practica este expresia vizibilă a credinţei şi a fidelităţii faţă de Iisus. Şi  rezolvă contradicţia cunoscută între graţie şi faptă în textul fundamental al Epistolei către Efeseni: „Căci în har sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu e de la voi: este darul lui Dumnezeu. Nu din fapte, ca să nu se laude nimeni. Pentru că a lui făptură sunteţi, zidiţi în Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit mai înainte, pentru ca noi să le înfăptuim” (Ef 2, 8-10).

Precizările lui Pavel din acest text sunt esenţiale. Ceea ce respinge el este autojustificarea, glorificarea de sine prin sine, este autosuficienţa omului, mulţumit de viaţa pe care o duce, de binele pe care îl săvârşeşte etc. Suntem mântuiţi prin graţie, nu prin fapte, doar pentru a nu putea să ne autoglorificăm pentru înfăptuirile noastre. De altfel este indispensabil  să săvârşim aceste fapte, pentru că ele sunt pregătite dinainte de Dumnezeu, fac parte dintr-un „plan” al lui Dumnezeu, iar, în ce ne priveşte, noi suntem creaţi cu scopul de a pune în practică aceste înfăptuiri. Nu Dumnezeu este cel care le înfăptuieşte, responsabilitatea aceasta ne aparţine. Punerea în practică este aşadar la Pavel dovada vizibilă că am primit într-adevăr graţia şi  că suntem integraţi efectiv într-un Plan al lui Dumnezeu. Aşadar la Pavel, în descendenţă directă de la Iisus, practica este piatra de încercare a autenticităţii. Avem de a face deci cu  o constantă milenară.

De atunci, cei care pornesc la atac împotriva creştinismului sunt perfect îndreptăţiţi să o facă, pornind de la practica noastră dezastruoasă.  Criticile lui Voltaire, d’Holbach, Feuerbach, Marx, Bakunin[2], ca să nu-i cităm decât pe cei care ne interesează mai îndeaproape, sunt în totalitate exacte. Şi în loc să ne apărăm împotriva lor şi să desfăşurăm o stângace, inutilă şi demnă de dispreţ apologetică, trebuie să le ascultăm criticile şi să luăm în serios ceea ce spun. Căci ei demolează creştinismul sau mai exact dezvoltarea pe care practica creştină i-a dat-o Revelaţiei lui Dumnezeu.

Nu trebuie să ne rezumăm, aşa cum se procedează de atâtea ori, la a stabili o opoziţie între mesajul „pur” al lui Iisus şi fie Dumnezeul îngrozitor al evreilor, fie detestabilul Pavel, care i-a dat o interpretare mincinoasă învăţăturii. Există o coerenţă perfectă între tot ce putem cunoaşte despre Iisus Hristos şi revelaţia Dumnezeului lui Abraham, Isaac şi Iacob şi de asemenea o coerenţă perfectă între Hristosul din Evanghelii şi Hristosul lui Pavel.

Cât despre afirmaţia că Evangheliile chiar, aşa cum ne stau astăzi la dispoziţie, au fost falsificate, modificate de primele două generaţii de creştini, pentru a-l face pe Iisus să se potrivească cu mesajul şi cu proclamaţia lor, aceasta nu se poate susţine decât în numele refabricat de cutare sau cutare modern potrivit ideologiei sale: Iisusul socialist, Iisusul monarhist, Iisusul istoric, Iisusul proletar, Iisusul poet, Iisusul violent revoluţionar  sau Iisusul arlechin… dar toate acestea nu sunt decât invenţii individuale. Nu, atacul anticreştinilor este perfect legitim şi trebuie înţeles ca o atestare a distanţei înspăimântătoare pe care practica creştină a creat-o în raport cu Revelaţia.

Dar dificultatea constă tocmai în faptul că nu poţi să spui: „Desigur, practica noastră este proastă, dar uitaţi-vă la frumuseţea, la puritatea  la adevărul Revelaţiei.” Noi am insistat asupra unităţii dintre acestea. Trebuie să se înţeleagă limpede: Nu există o Revelaţie cognoscibilă în afara vieţii şi a mărturiei purtătorilor ei. Doar viaţa creştinilor poate da mărturie despre cine este Dumnezeu şi despre sensul acestei   revelaţii. „Să-i vedem cât de mult se iubesc unii pe alţii” – doar de aici poate să înceapă apropierea de Revelat. „Dacă vă sfâşiaţi unii pe alţii, nu aveţi în voi iubirea de Dumnezeu” etc. Nu există un adevăr pur al Dumnezeului lui Iisus Hristos, la care să putem trimite spălându-ne pe mâini de propriile fapte. Dacă viaţa creştinului nu este conformă cu adevărul său, nu mai poate fi vorba de adevăr. Şi din acest motiv acuzatorii săi din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea au fost cu totul îndreptăţiţi ca, pornind de la practicile Bisericii, să pună la îndoială adevărul Revelaţiei însuşi. Trebuie să înţelegem că, dacă nu suntem aşa cum ne doreşte Hristos, facem ca întreaga Revelaţie să devină mincinoasă, iluzorie, ideologică, imaginară, incapabilă să conducă la mântuire, şi că aşadar suntem obligaţi fie să fim creştini, fie să recunoaştem falsitatea credinţelor noastre. E proba irecuzabilă a practicii.

Trebuie să admitem de asemenea că există o distanţă incredibilă între ceea ce citim în Biblie şi practica Bisericii şi a creştinilor.   Atât de flagrantă, încât pot vorbi despre pervertire sau despre subminare, căci, aşa cum voi arăta, practica se dovedeşte în contradicţie, din toate punctele de vedere, cu ceea ce ni se cere. Aceasta rămâne pentru mine o problemă insolubilă. Kierkegaard s-a izbit de ea la vremea lui. A încercat s-o rezolve în  felul său. Astăzi trebuie să căutăm alte soluţii, alte căi şi să luăm de la capăt examenul acesta de conştiinţă.

[1] Avem şi la Ioan o admirabilă declaraţie a lui Iisus, care după ce le arată discipolilor ce înseamnă să le slujeşti celorlaţi şi le reaminteşte că orice ucenic al lui Iisus este un servitor, le spune: “Când stiţi acestea, fericiţi sunteţi, dacă le veţi face” (In 13-17). Şi aici  practica este piatra de încercare a mântuirii şi a iubirii. (n. a.)

[2] Şi aş adăuga şi critica atât de profundă şi atât de pertinentă din punct de vedere spiritual a lui B. Charbonneau. (n.a.)

Reclame

recitindu-i pe clasici (3)

Posted in Uncategorized on februarie 10, 2018 by Octavian Soviany

Sărmanul Dionis (una din puţinele nuvele eminesciene publicate antum) se înscrie în ansamblul unei proze de factură romantică, pe care critica a receptat-o mai anevoie, considerînd-o mult inferioară poeziei lui Eminescu. Cel care a pus capăt acestei prejudecăţi este G. Călinescu: el a subliniat că proza eminesciană nu trebuie raportată la canoanele realismului, ci la cele ale romantismului. Ea prezintă particularităţile basmului romantic, urmează logica visului şi nu este cu nimic inferioară prozei romanticilor germani (Novalis, Jean-Paul. A von Chamisso, E. T. A. Hoffmann). Ca şi aceştia, autorul a încercat să-i infuzeze naraţiunii fantastice o coloratură filosofică, din perspective unei viziuni puternic subiectivizate, care accentuează unilateral asupra subiectului uman în actul cunoaşterii, concluzionând că ”în fapt lumea e visul sufletului nostru”. Cea mai mare parte a criticii a fost de părere că nuvela lui Eminescu  ilustrează teoria lui Kant despre spaţiu şi timp, considerate forme a priori (anterioare oricărei experienţe) ale sensibilităţii, lipsite de existenţă în adevăratul înţeles al cuvântului. Fără a nega influenţa lui Kant (Eminescu a tradus de altfel un fragment destul de intins din opera fundamentală a filosofului: Critica raţiunii pure), G. Călinescu consideră că esenţială cu adevărat este, pentru viziunea autorului, noţiunea de archaeus, preluată din filosofia ocultă, care desemnează individul etern ce se încarnează într-un şir de indivizi trecători şi pe care fiecare îl poartă alături de sine, sub forma umbrei sale (motivul umbrei a fost făcut celebru, de altfel, în proza romantică de Chamisso, prin nuvela Peter Schlemilh, povestea omului care şi-a pierdut umbra).

Nuvela a cunoscut o perioadă de  gestaţie, fiind anticipată de două fragmente eminesciene, intitulate Umbra mea şi Archaeus. În primul dintre ele protagonistul îşi schimbă natura cu cea a umbrei sale şi pleacă cu iubita în lună, dar atmosfera este de feerie onirică, fără tensiunile pline de dramatism din Sărmanul Dionis. În cel de-al doilea, eroul întîlneşte într-o cafenea un bătrân misterios care îi explică noţiunea de archaeus. Adusă în sfârşit la forma ei definitivă, nuvela a fost citită în cenaclul Junimii (unde a provocat mai degrabă nedumerire) şi publicată în 1872 în revista Convorbiri literare.

În conformitate cu canoanele prozei romantice, protagonistul nuvelei se remarcă prin trăsăturile sale excepţionale. Portretul său fizic evidenţiază o frumuseţe ieşită din comun şi se întemeiează pe procedeul romantic al antitezei: “Nu era un cap urât acela a lui Dionis. Fața era de acea dulceață vânătă albă ca și marmura în umbră, cam trasă fără a fi uscată, și ochii tăiați în forma migdalei erau de acea intensivă voluptate pe care o are catifeaua neagră”. Termenii acestei antiteze sunt marmura (albă), sugerând masculinitatea, duritatea, răceala, luminozitatea, şi catifeaua (neagră), care evocă – prin contrast – feminitatea, moliciunea, căldura, obscuritatea, personajul apărând astfel ca un amestec paradoxal de forţă şi slăbiciune, de raţiune şi pasionalitate, de masculin şi de feminin, ca şi cum ar poseda ceva din natura ambelor sexe. Preferinţa pentru personajele cu o sexualitate incertă, mai apropiate de anatomia îngerului sau a demonului, este, de altfel, o particularitate a romantismului (ilustrată bunăoară în naraţiunea romantică a lui Balzac Seraphita) care va fi preluată ulterior de literatura secolului XX. Este interesant că descrierea lui Dionis, surprins în timp ce se afla într-o cafenea, este întruptă prin introducerea unui episod narativ: “Un băiet de țigan cu capul mic într-o pălărie a căror margini erau simbolul nimerit al nemărginirii, cu ciubote în care ar fi încăput întreg și într-un surtuc lung de-i ajungea la călcâi și care fără îndoială nu era al lui, schinjuia c-un arcuș ce rămăsese în câteva fire de păr și, cu degetele uscate, pișca niște coarde false care țârliau nervos, iară împrejuru-i frământa pământul un ungur lung, cu picioarele goale băgate în papuci mari umpluți cu paie.” Această scurtă secvenţă narativă reprezintă o ”punere în abis” a nuvelei, care rezumă subiectul acesteia: copilul cu haine prea mari e Dionis însuşi, care prin dorinţa sa de a atinge absolutul, îşi impune o sarcină ce depăşeşte limitele umanului, viora – e cartea de astrologie, iar ”lunganul” figurează misterul cosmic şi divin la care protagonistul vrea să ajungă apelând la magie.

Aspectul excepţional al protagonistului este sugerat şi de facultăţile sale de cunoaştere ieşite din comun; Dionis e înzestrat cu o gândire speculativă profundă, meditează  la sensul adânc al existenţei, ajungând la concluzia că lumea e vis, spaţiul şi timpul fizic sunt lipsite de o existenţă reală şi pot fi dominate prin magie. Acestor gânduri de o gravitate extremă  li se opun ”meditaţiile” în versuri are personajului, care au o tonalitate jucăuşă, inscriindu-se în sfera ironiei romantice, adică a tendinţei artistului romantic de a lua în derâdere plăsmuirile propriei sale imaginaţii, lumea fanteziei în care se refugiază fiindcă e dezgustat de real. În meditaţiile lui Dionis ironia romantică rezultă din faptul că eroul plasează temele sale de reflecţie, inclusiv ideea că lumea e vis, într-un univers de pisici (tot aşa cum în fragmentul Archaeus apărea comparaţia glumeaţă între creierul lui Kant şi creierul unui gânsac). Această pendulare între entuziasm şi luciditatea sceptică (specifică sufletului romantic) accentuează natura dedublată a protagonistului, sugerată de antiteza marmură-catifea.

Fascinat de  cunoaştere, protagonistul nuvelei va încerca să evadeze din limitele universului fizic cu ajutorul unei cărţi de magie. Ca şi ”bătrînul dascăl” din Scrisoarea I, Dionis stăpâneşte formula tainică după care a fost creat universul, întemeiat pe magia cifrei 7, şi reuşeşte să se întoarcă în timp, stabilindu-se în epoca lui Alexandru cel Bun, unde vieţuieşte sub chipul călugărului Dan. Din acest moment, acţiunea nuvelei lui Eminescu devine cea a unei nuvele fantastice, dezvoltând câteva  din temele şi  motivele specifice acestei formule narative: căutarea absolutului, întoarcerea în timp, dublul (Dan este dublul lui Dionis) Acum naratorul îşi pierde atributul omniscienţei, consemnează evenimente pe care nu le comentează sau motivează, iar discursul narativ devine (prin întrebuinţarea epicului dublu) plin de ambiguitate. Astfel încât fantasticul eminescian se defineşte ca ”fantastic pur” (în accepţiunea dată de Todorov), deoarece faptele pot primi (atât pentru personaj, cât şi pentru cititor) o dublă interpetare: fie ca nişte nişte întâmplări care s-au produs efectiv, fie doar ca un vis al protagonistului. Incapabil să se adapteze la spiritul trivial şi meschin al societăţii burgheze, în care ocupă poziţia unui marginal, Dionis evadează aşadar într-un trecut idealizat şi patriarhal, unde nu se poate însă fixa, deoarece doreşte să pătrundă misterul ultim al universului. Cu ajutorul magului Ruben (travesti al diavolului) şi al cărţii de astrologie, el îşi schimbă natura trecătoare cu natura  umbrei sale (care întruchipează archaeul, individul etern) şi pleacă împreună cu iubita lui, Maria, în lună, acţiunea nuvelei îmbogaţindu-se cu alte două motive specifice prozei fantastice: pactul cu diavolul şi călătoria cosmică. Aici îngerii transpun în fapte gîndurile protagonistului, acesta posedând acum toate puterile spirituale de care dispunea Adam înainte de căderea lui în păcat. Dar dorinţa de cunoaştere a lui Dionis nu este satisfăcută nici acum;  el va încerca să cunoască  misterul absolut, esenţa ascunsă a divinităţii, figurată simbolic de ”doma lui Dumnezeu”, străjuită de imaginea ochiului triunghiular. Această dorinţă de cunoaştere este vinovată, păcătuieşte prin hybris (lipsă de măsură care lezează justiţia şi ordinea cosmică), iar eroul capătă tot mai mult fizionomia demonului romantic, purtător al revoltei metafizice, ce-l vizează pe Dumnezeu. Punctul culminant al rebeliunii lui Dionis îl reprezintă luciferismult. Dionis nu se prăbuşeşte însă, ca Lucifer, în infern, mai întâi pentru că gândul său vinovat nu e dus până la capăt, iar, în al doilea rand, pentru că e salvat de credinţa Mariei (personaj angelic, opusul lui Dionis), cuplul reprezentând în viziunea lui Eminescu (arăta Ioana Em Petescu) o formă de existenţă intermediară, plasată între existenţa personală a individului şi existenţa impersonală a universului. El îşi pierde însă puterile spirituale, devenind protagonistul unei iniţieri ratate, şi recade în planul terestru, dar cu situaţia materială îmbunătăţită (primeşte o moştenire) astfel încât se poate căsători cu Maria. Acest final reprezintă însă doar în aparenţă o împlinire, în realitate e un eşec. Deposedat de bunurile sale spirituale, eroul e recompensat prin nişte bunuri materiale care îi permit să se integreze în societatea pe care o detestase anterior, e transformat într-un burghez oarecare, în timp ce perechea primordială devine un cuplu conjugal ca oricare altul.Pentru că, amestec de forţă şi slăbiciune, de căldură şi de răceală, de fervoare şi demonism, eroul nu merită nici infernul, nici paradisul şi, de aceea, este redus la dimensiunile omului comun.

 

recitindu-i pe clasici (2)

Posted in Uncategorized on februarie 6, 2018 by Octavian Soviany

O scrisoare pierdută  e considerată de critica tradiţională o comedie de moravuri politice. În spiritul literaturii realiste, dramaturgul înfăţişează aici tabloul vieţii politice dintr-un orăşel de provincie aflat în plină campanie electorală. Aspectele vizate de critica dramaturgului sunt multiple, demagogia oamenilor politici care în spatele unor idei generoase, afişate cu ostentaţie, nu sunt preocupaţi decat de propriile lor interese, întrebuinţarea şantajului ca instrument în lupta politică, manipularea voturilor, abuzul de putere al autorităţilor (Caţavencu e arestat ilegal, din ordinul prefectului Tipătescu), incultura clasei politice, corupţia. Personajele reprezintă tipuri sociale: marele funcţionar de stat (Tipătescu), politicianul provincial, surprins în diversele lui ipostaze (Trahanache, Caţavencu, Farfuridi, Brânzovenescu), slujbaşul corupt (Pristanda), cocheta de provincie (Zoe Trahanache) sau simplul cetăţean derutat de demagogia propagandei electorale (Cetăţeanul turmentat). Caragiale nu aplică însă în mod consecvent tehnica literaturii realiste, renunţând la una din principalele convenţii ale acesteia: principiul obiectivităţii. Dacă autorul realist îşi propune să înfăţişeze oamenii aşa cum sunt ei, fără să-i idealizeze, dar şi fară să-i caricaturizeze, Caragiale apelează în schimb la mijloacele caricaturii groteşti, care e mai apropiată de teatrul absurdului decât de estetica realismului. De altfel, Paul Zarifopol considera că viziunea artistică a lui Caragiale poate fi rezumată printr-o formulă întrebuinţată de  acesta în schiţa Gran Hotel <<Victoria Română >>: ”Simţ enorm şi văz monstruos”, formulă care exprimă tocmai tendinţa spre excesiv a scriitorului, ce amplifică trăsăturile negative ale personajelor sale în maniera unui caricaturist. Acelaşi Zarifopol (chiar dacă lansase ideea ”realismului clasic” al lui Caragiale) admitea că personajele caragialiene se individualizează mai puţin prin trăsăturile lor morale, cât mai ales prin intermediul aşa-ziselor ”sucituri” (de felul faimoaselor ticuri verbale) care le dau aerul unor măşti groteşti sau al unor marionete. Tehnica ”suciturilor” provine din întrebuinţarea parodică a unui mijloc de caracterizare specific realismului, ”amănuntul semnificativ”, pe care însă I.L. Caragiale îl transpune în registrul ”simţului enorm” şi al ”văzului monstruos”, deformându-l şi caricaturizându-l.

Nu se poate contesta prezenţa în teatrul caragialesc a unei tendinţe spre tipologic, dar, aşa cum au subliniat unii comentatori, lipsesc tipurile morale majore, comicul de caracter (esenţial în comedia clasică) jucând aici un rol secundar. Eroii dramaturgului se caracterizează mai mult decât prin asemenea trăsături morale prin raportul lor, foarte particular, cu realitatea, pe care sunt incapabili să o cunoască în mod adecvat, posedând o uriaşă capacitate de autoiluzionare. Este semnificativ din acest punct de vedere faptul că pornind de la premisa falsă că scrisoarea aflată în posesia lui Caţavencu este o plastografie, Trahanache reuşeşte să descopere cele două poliţe falsificate de acesta, căci în lumea personajelor lui Caragiale, iluzia se dovedeşte întotdeauna mai redutabilă decat realitatea. Incapacitatea acestor personaje de a reflecta în mod adecvat realitatea se răsfrânge de asemenea în vorbirea lor defectuoasă (chiar personajele care prin statutul lor social aparţin intelectualităţii – Farfuridi sau Caţavencu – rostesc greşit anumite cuvinte) ca şi în modul lor aberant de a interpreta evenimentele sau doctrinele politice (discursul electoral al lui Farfuridi e un soi de curs  aiuristic de istorie modernă a României, iar cel al lui Caţavencu – expunerea prăpăstioasă a unei doctrine economico-politice: liber-schimbismul). Cu adevărat interesant este însă faptul că, deşi folosesc un limbaj incoerent şi total lipsit de logică, eroii lui Caragiale se înţeleg perfect între ei, spre stupefacţia cititorului. Discursul lui Farfuridi este astfel întrerupt de câteva ori de Caţavencu şi de oamenii lui, dar nimeni nu-i reproşează vorbitorului incoerenţa, ci doar lungimea discursului. Plecând de la acestă trăsătură a personajelor caragialiene, se poate afirma că ele sunt protagoniştii unei drame gnoseologice, confundă iluzia cu realitatea, iar această alterare a capacităţilor cognitive este numită în comedia Conul Leonida faţă cu reacţiunea ”fandacsie”. Ca urmare a ”fandacsiei”, aceste personaje îşi creează o lume a lor, o ”lume pe dos”, unde totul stă sub semnul iluziei, al minciunii şi al autoamăgirii, al ”nebuniei universale” care constituie una din marile teme ale scriitorului.

Tema iluziei este prezentă şi în O scrisoare pierdută, care dincolo de aspectele sale de comedie realistă de moravuri ar putea fi privită şi ca o parabolă despre putere, care devine şi ea iluzorie într-o lume întemeiată pe minciună şi înşelăciune. Astfel se poate constata că personajul care ar trebui să dispună de cea mai mare putere, prefectul Tipătescu, este în realitate cel mai vulnerabil: e şantajat de Caţavencu, manipulat de Zoe, nevoit să închidă ochii până şi la afacerile necurate ale lui Pristanda. Mai redutabil decât prefectul este Caţavencu, care, deţinând scrisoarea compromiţătoare, pare a fi pe punctul de a-i convinge pe oamenii partidului de la putere să-i susţină candidatura. El este silit să cedeze în faţa lui Trahanache, personaj iniţiat în misterele lumii pe dos, a cărui logică, aberantă în raport cu realitatea, se dovedeşte perfect funcţională în universul bântuit de fandacsie al personajelor caragialiene, căci conduce la descoperirea poliţelor falsificate de Caţavencu. Dar şi puterea lui Trahanache este limitată, căci el trebuie să se subordoneze ”centrului”, care îi impune candidatura lui Agamemnon Dandanache. Dandanache, la rândul său, dispune de mai mare putere decat ”centrul”, reuşind să se infiltreze pe listele electorale printr-un şantaj încă şi mai odios decat cel al lui Caţavencu. În sfarşit, puterea mai mică sau mai mare de care dispun personajele în anumite momente ale acţiunii este determinată de deţinerea ”scrisorii pierdute”: Caţavencu este puternic atata timp cât posedă documentului compromiţător, iar atunci când Zoe reintră în posesia acestuia, trebuie să-şi recunoască înfrangerea şi să accepte postura, umilitoare pentru el, de a organiza sărbatorirea triumfului electoral al lui Dandanache, a cărui victorie este determinată tot de posesia unei scrisori. Pierderea şi regăsirea scrisorii prefectului se leagă însă de fiecare dată de prezenţa cetăţeanului turmentat, care, deşi în aparenţă este personajul cel mai neînsemnat al piesei, deţine în realitate cea mai multă putere. Iar  acest personaj (în care critica tradiţională a văzut imaginea alegătorului derutat de propaganda electorală, care nu ştie cui să-şi dea votul) poate fi privit însă şi ca o întruchipare a hazardului atotputernic, care joacă un rol important şi în alte opere ale lui I.L. Caragiale (O noapte furtunoasă, Două loturi). Prin această ”piramidă răsturnată” a puterii, în virtutea căreia cel mai puternic în aparenţă e cel mai slab în realitate şi invers, dramaturgul ilustrează astfel motivul ”lumii pe dos” şi evidenţiază caracterul iluzoriu al ideii de autoritate într-o lume ce are ca principii fundamentale de funcţionare minciuna şi înşelătoria. Iar prin tendinţa lor de a se închide în universul propriilor lor iluzii personajele caragialiene reprezintă imaginea caricaturală a spiritului romantic, tentat să se refugieze mereu în lumea fantasmagorică a imaginaţiei. Astfel încât una dintre componentele majore ale viziunii dramaturgului este antiromantismul, despre care vorbea de altfel şi G. Călinescu în eseul său Domina bonna.

 

recitindu-i pe clasici

Posted in Uncategorized on februarie 4, 2018 by Octavian Soviany

O noapte furtunoasă inaugurează seria comedilor lui Caragiale şi trasează principalele linii de forţă ale artei comice caragialiene. E de remarcat faptul că, încă de la reprezentaţia acestei comedii, autorul a fost acuzat de imoralitate, pe motiv că piesa înfăţişează un adulter care în final rămâne nepedepsit. Încercând să ia apărarea dramaturgului, Ioan Slavici (cunoscut şi el pentru perspectiva sa moralizatoare asupra literaturii) se vede nevoit să admită că – în absenţa unei asemenea perspective – piesa lui Caragiale nu aparţine comicului superior, nu este prin urmare o comedie, ci o farsă. Cel care reuşeşte să respingă cu argumente suficient de convingătoare aceste acuzaţii este Titu Maiorescu. În articolul intitulat Comediile dlui Caragiale criticul arăta că, pe de o parte, tipurile umane prezente în aceste comedii existau efectiv în societatea timpului (chiar dacă dramaturgul – spune Maiorescu – are tendinţa de a exagera aspectele negative ale naturii umane), iar, pe de altă parte, că influenţa morală morală pe care o exercită opera de artă este cu totul specială: orice asemenea operă provoacă aşa-numita „emoţiune impersonală” prin care individul uman se detaşează se interesele lui egoiste, ajungând la contemplarea „ideilor generale”. În lumina acestor consideraţii ale lui Maiorescu, comediile lui Caragiale (iar Noaptea furtunoasă nu face excepţie) se plasează sub semnul realismului. Constatarea criticului va fi nuanţată ulterior de Paul Zarifopol (autorul primei ediţii critice a operelor lui Caragiale, însoţită de un amplu şi pertinent studiu introductiv) care vorbeşte despre „realismul clasic” al scriitorului: dintr-o asemenea perspectivă, Caragiale este realist prin preocuparea  de a reda  aspecte esenţiale din societatea timpului său şi clasic prin tendinţa de a face din personajele sale tipuri care exprimă aspectele eterne ale naturii umane. Aceste idei vor fi contestate în parte de critica de după al doilea război mondial care descoperea la autorul Scrisorii pierdute aspecte ce îl apropie de „teatrul absurdului” şi îl va considera unul din precursorii dramaturgiei secolului XX.

În   realitate, prin anumite elemente ale sale comedia caragialescă ţine de tradiţia realismului critic, preocupat să denunţe aspectele negative ale societăţii sau ale firii umane, pe când, prin alte particularităţi, ea se desparte de această tradiţie, situându-se adesea în avangarda unor manifestări ce se vor produce plenar abia în teatrul secolului XX.

Astfel, O noapte furtunoasă înfăţişează – în spiritul realismului – anumite medii ale societăţii bucureştene de la sfîrşitul secolului al XIX-lea, cu fauna lor umană specifică. Este de remarcat că în teatrul său comic dramaturgul a evocat mereu mediile „marginale” (mahalaua, provincia), unde locuitorii încearcă să imite viaţa „centrului” (oraşul, capitala), ajungând la forme caricaturale de comportament, „marginea” prezentându-se totdeauna ca o replică în registru parodic, a centrului. În O  noapte furtunoasă cele mai multe personaje aparţin mahalalei bucureştene, deosebindu-se doar prin situaţia lor materială: Jupân Dumitrache este un negustor de cherestea înstărit, Chiriac face primii paşi spre îmbogăţire, folosindu-se de mijloacele specifice arivistului, Spridon este, deocamdată, doar o „micuţă canalie” fără situaţie, total dependent de Jupân Dumitrache, Veta sau Chiriac. E lesne de observat că cel puţin o parte din aceste personaje încearcă să imite viaţa „centrului”: Jupân Dumitrache e interesat de politică, se ţine la curent cu articolele din Vocea Patriotului Naţionale, pe care i le citeşte şi i le „explică” Nae Ipingescu, le însoţeşte pe Veta şi Ziţa la spectacolele din grădina Iunion; Ziţa, la rândul ei, a citit Dramele Parisului, se desparte de Ţârcădău pentru că e „mitocan” şi visează la un amor romantic, descoperindu-şi perechea ideală în Rică Venturiano. În plan simbolic, mahalaua e perfect ilustrată de casa lui Jupân Dumitrache, care este aşezată cu faţa spre oraş şi cu spatele spre „maidan” (spaţiu al licenţiozităţii totale, unde nu se mai respectă nici o regulă de viaţă), ea dovedindu-se astfel teritoriul  de interferenţă dintre civilizaţie şi „barbarie” – unde civilizaţia dobândeşte aspecte caricaturale, generatoare de comic,  critica socială a lui Caragiale  situându-se astfel perfect pe linia criticii „formelor fără fond” din gândirea maioresciană. Există însă în O noapte furtunoasă şi personaje cu un  statut diferit de al mahalagiului; în această ordine de idei, ca slujbaş al statului, Nae Ipingescu joacă rolul unui intermediar între „centru” şi „margine”: el îi explică lui Jupîn Dumitrache articolele lui Rică Venturiano şi îl reabilitează pe acesta din urmă în ochii protagonistului, arătându-i că Rică este autorul articolului care îi entuziasmase pe amândoi, pentru că era scris „adânc”, şi, prin urmare, unul „de-ai noştri”. Oarecum paradoxală este situaţia lui Rică Venturiano, care prin poziţia lui de gazetar ce se erijează chiar în lider de opinie ar aparţine „centrului”, dar, prin incultură şi stupiditate, este perfect asimilabil periferiei. Şi, în această ordine de idei, este bine de remarcat că personajele din piesa lui Caragiale se diferenţiază şi prin nivelul lor de cultură: Jupân Dumitrache este total lipsit de instrucţie, Nae Ipingescu ştie să citească (şi probabil să scrie), în timp ce Rică Venturiano (ca şi Ziţa, replica lui feminină) reprezintă tipul semi-doctului, care a „prins din zbor” câteva idei, pe care nu este însă capabil nici să le înţeleagă, nici să le exprime. Prin urmare, personajul s-ar încadra perfect – dintr-o asemenea perspectivă – în galeria pseudo-intelectualilor, care constituie una din ţintele predilecte ale articolelor critice maioresciene. Prin acest personaj, dramaturgul sugerează ideea că diferenţa dintre „centru” şi „margine” nu este în fond decât aparentă, căci „centrul” nu reprezintă el însuşi decât o „margine”, o „mahala”, o copie caricaturală a civilizaţiei şi culturii occidentale prost asimilate şi, prin urmare, reduse la absurd şi ridicol. Iar perfecta compatibilitate dintre centru şi periferie nu este subliniată poate mai pregnant nicăieri decât în replica lui Rică Venturiano: „familia este societatea cea mică. iar societatea familia cea mare”.

Tot în spiritul „realismului clasic” semnalat de Zarifopol, personajele piesei reprezintă tipuri morale sau sociale  (primele se particularizează printr-o trăsătură de caracter dominantă, celelalte sunt produsul societăţii dintr-o anumită epocă şi ilustrează trăsăturile unei categorii sau clase sociale.) Jupân Dumitrache, care ocupă prim-planul acţiunii şi poate fi considerat personajul principal al piesei,ca tip moral va avea astfel drept trăsătură de caracter dominantă gelozia (asemându-se din acest punct de vedere cu geloşii şi soţii înşelaţi din teatrul comic al lui Moliere), iar ca tip social este reprezentativ pentru categoria proaspeţilor îmbogăţiţi, de origine modestă, lipsiţi cu totul de cultură şi educaţie. El se consideră „om din popor”, iar convingerea lui este până la un punct îndreptăţită, căci, aşa cum, arăta G. Ibrăileanu, personajul reprezintă din punct de vedere social acele straturi ale burgheziei care au jucat un rol activ în revoluţia de la 1848. Jupân Dumitrache este, prin urmare, un vechi liberal din convingere, iar credinţele sale politice îi alterează până la urmă simţul realităţii: el nu este nici o clipă gelos pe Chiriac, pentru că acesta îi împărtăşeşte opiniile, e unul „de-ai noştri”, în schimb îl tratează de la bun început cu suspiciune şi chiar cu dispreţ pe Rică Venturiano, care prin ţinută şi comportament se diferenţiază de lumea protagonistului. În ciuda lipsei de cultură şi a aparentei sale grosolănii, Jupân Dumitrache are o „filosofie de viaţă” care ridică„onoarea de familist” la rangul valorii supreme, iar gelozia sa  este tocmai rezultatul acestei concepţii. Mai mult decât atât, deşi poreclit Titircă Inimă Rea (poreclă pe care – aşa cum sublinia tot Ibrăileanu – acţiunea piesei nu o justifică în nici un fel), personajul nu este lipsit de o anumită sensibilitate şi delicateţe, pe care şi le manifestă mai ales în relaţiile cu femeile: astfel, el încuviinţează divorţul Ziţei, pentru că Târcădău nu-şi respecta „onoarea de familist”, le însoţeşte pe cele două cucoane la Iunion, deşi personal nu gusta câtuşi de puţin spectacolele de acolo, evită să aibă o explicaţie violentă cu Rică Venturiano când observă insistenţa cu care acesta le priveşte pe însoţitoarele sale tocmai pentru a nu răni sensibilitatea celor două femei, ba chiar în momentul când îl surprinde pe Rică în propria lui locuinţăşi în tovărăşia Vetei, furia lui se varsă în exclusivitate asupra intrusului, iar soţiei sale nu-i cere decât să părăsească odaia. E adevărat că uneori are ieşiri de violenţă faţă de Spiridon, dar un asemenea comportament ţinea de moravurile epocii: dorinţa lui Jupân Dumitrache este aceea de a-l „educa” pe băiat  pe baza principiului că „bătaia e ruptă din rai”, pe tot parcursul piesei el comportându-se ca un pater familias pe cât de autoritar pe atât de ridicol, dar mai degrabă simpatic decât odios. Personajul cu adevărat odios al piesei pare a fi Chiriac, care întruchipează tipul la un punct tipul arivistului. El înşală încredera stăpânului său şi o seduce pe Veta, încercând să întrebuinţeze toate mijloacele de parvenire, Personajul nu este lipsit totuşi de o oarecare ambiguitate: se lasă contaminat de gelozia lui Jupân Dumitrache, îi face Vetei scene de gelozie, simulând că vrea să se sinucidă şi îi cere să nu mai meargă la Iunion. Nu e clar dacă acest comportament arată dragostea lui sinceră pentru Veta sau e generat doar de teama lui Chiriac că şi-ar putea pierde avantajele ce decurgeau din postura sa de amant al „stăpânei” şi, prin urmare, nu e decât curată prefăcătorie. Spiridon este factotumul piesei;  el este la curent atât cu relaţia dintre Veta şi Chiriac, cât şi cu idila intre Ziţa şi Rică, mediindu-le acestora din urmă o întâlnire.În felul acesta personajul reuşeşte să obţină unele avantaje: Veta sau Chiriac îl scapă de bătăile lui Jupân Dumitrache, Rică Venturiano îl plăteşte pentru serviciile sale. În timp ce Chiriac reprezintă „marea canalie”, Spiridon e deocamdată doar „micuţa canalie”, încă simpatică,şi înzestrată cu o calitate ce-i lipseşte atît lui Jupân Dumitrache cât şi lui Chiriac: inteligenţa. Având în vedere că în general comicul este rezultatul unei contradicţii între esenţă şi aparenţă este de remarcat că în timp ce Jupân Dumitrache pare personajul cel mai autoritar  al piesei (fiind în realitate cel mai vulnerabil), Spiridon – în ciuda rolului neînsemnat pe care îl joacă în casa stăpânului – deţine în realitate poziţia cea mai puternică, fiindcă deţine toate firele acţiunii şi încearcă să se folosească de ele în propriul său interes.  Nae Ipingescu deschide seria „poliţailor” din comediile lui Caragiale. Mai puţin venal decât Pristanda, el joacă totuşi rolul de „om de casă” al lui Jupân Dumitrache, folosindu-se de autoritatea funcţiei sale pentru a servi intersele acestuia. Rică Venturiano (despre care am mai vorbit) reprezintă tipul gazetarului demagog şi incult, Ziţa se face ridicolă prin pretenţiile ei de cultură. În timp ce Veta rămâne personajul „grav” al piesei, părând să se bucure de simpatia şi înţelegerea dramaturgului.

Acţiunea comediei respectă (aşa cum se întâmpla în comedia clasică) regula celor trei unităţi (de acţiune, de loc şi de timp); dar în timp ce în comediile clasice ea are o structură piramidală, presupunând un conflict, un punct culminant şi un deznodământ, care duce la rezolvarea conflictului, în comedia lui Caragiale acţiunea e structurată circular. Deznodământul îl găseşte aici pe Jupân Dumitrache tot în situaţia lui iniţială de soţ înşelat, mai mult chiar, poziţia lui ridicolă este accentuată de episodul final cu „legătura de gât” (cravata) lui Chiriac. Totodată, prin această secvenţă a piesei este ridiculizată ideea de centru (pe linia opoziţiei doar aparente dintre centru şi periferie despre care s-a vorbit anterior. Căci la sfârşitul piesei, după ce prezenţa lui Rică Venturiano în casa eroului principal îşi găseşte explicaţia (numărul de la poartă, bătut invers de meşterul Dincă, sugerând ideea de „lume pe dos”), iar Rică îşi exprimă intenţiile matrimoniale în legătură cu Ziţa,  proaspeţii logodnici  se pun sub autoritatea lui Jupân Dumitrache, care joacă acum rolul unui „centru”, fiind întruchiparea „onoarei de familist”. În acest moment, protagonistul îl ia la o parte pe Chiriac şi îi spune că mai are o nedumerire: în patul „dumneaei” a găsit o „legătură de gât”, iar răspunsul dezarmant al lui Chiriac „Dă-o încoace, jupâne, că e a mea” nu numai că îl pune pe jupân Dumitrache într-o ipostază şi mai ridicolă, dar caricaturizează şi bagatelizează totodată ideea de centru.

verlaine – confesiuni (15)

Posted in Uncategorized on ianuarie 25, 2018 by Octavian Soviany

Dar a venit vremea, acum, când sunt pe punctul de a încheia prima parte a acestor notiţe despre viaţa mea, să mă întorc la epoca în care tocmai îmi treceam bacalaureatul, adică la vârsta de vreo şaptesprezece ani. Mai sus pomenitul bac (cu a cărui diplomă impunătoare mă mai pot lăuda încă) n-a reprezentat singura mea iniţiere în “chestiunile existenţei”, dacă mă pot exprima aşa. Femeia mă bântuia, sau, mai exact, îmi bântuia şi îmi ispitea visele. Dar cum să fac ca s-o bântui şi eu, dacă nu s-o duc în ispită? Încăpăţânatul care eram deja pe vremea aceea, fără mai multă voinţă, de altfel, decât am astăzi – cel puţin aşa socoteşte lumea – a sfârşit totuşi prin a-şi face rost de suma nu prea considerabilă şi de informaţiile necesare în vederea unei “orgii pe cinste”. Nu mai trebuie să spun că prin “orgie pe cinste” înţelegeam accesul într-una din acele case care s-ar părea că sunt astăzi pe cale de dispariţie şi unde, dacă aş mai fi plin de vioiciune şi dacă n-aş fi devenit domnul de lemn-Tănase de acum, aş reveni cu plăcere, într-atât femeile cinstite (?) m-au făcut de sceptic în legătură cu sexul frumos. Moneda de zece franci, indispensabilă pentru a-mi  duce dorinţa la împlinire, a fost extrasă din modesta sumă lunară pe care mi-o puneau părinţii la dispoziţie pentru micile mele plăceri.  O “ţeapă” pe care i-o trăsesem mamei urma să recupereze dublu sau chiar triplu această arvună pe care mi-o luam, în folosul “pasiunilor” mele, din bugetul unui şcolar ce începuse să devină un supus neascultător.

Informaţia cu privire la stabilimentul cel mai recomandabil mi-a fost pusă la dispoziţie de un coleg de şcoală mai mare decât mine, un oarecare F… care am auzit că ar fi ajuns în cele din urmă clarinetist la teatrul Folies-Marigny.  Cât despre locul unde s-a produs debutul meu în… galanterie, acesta era situat pe o stradă care a fost răvăşită de demolări, strada Orléans-Saint-Honoré, iar astăzi nu mai există. Era o casă cu înfăţişare modestă, cu obloanele  pudic lăsate, care îşi purta cu emfază doar numărul. Seara, de la intrarea unui coridor slab luminat, câte-o damă, extrem de decoltată sub măntăluţa care n-o acoperea tocmai bine, le făcea trecătorilor nişte apeluri pe cât de călduroase pe atât de discrete, apeluri cărora le-am dat curs şi eu  într-o frumoasă sâmbătă de mai, când reuşisem să obţin, cu totul excepţional, un bilet de ieşire care nu se acorda de obicei decât duminica, după liturghie.

Am fost introdus într-un salon tapetat cu roşu şi auriu, care avea mai degrabă aerul unei cafenele de provincie, doar ca în loc de mese şi de banchete, acolo erau canapele şi pufuri, pe care nişte persoane de o tinereţe cam mediocră aşteptau, grase şi răbdătoare, omagiile clienţilor. Fumul ţigărilor – pe care le fumau  aceste dame precum şi câţiva domni ce întârziau acolo pesemne în numele unor griji şi precauţiuni conjugale – crea o atmosferă noroasă prin care am reuşit să disting totuşi o frumoasă în capot roz, care mi s-a părut eligibilă şi potabilă, deşi probabil nu era nici una, nici alta. Dar eram la vârsta iluziilor.

Aleasa simţurilor mele m-a făcut să urc o scară acoperită cu covoare ce-ţi amortizau paşii şi m-a condus într-o cameră doldora de dantele false împrăştiate pe toate mobilele şi cu pereţii plini de litografii voluptoase şi ratate din punct de vedere artistic.

Ce să spun despre  noaptea  care a urmat? Absolut nimic. De altfel îmi dau seama că am scris puţin cam mult despre acest subiect. Căci ce contează pentru dumneata, cititorule, dacă această aventură m-a făcut sau nu fericit? Cert este că a doua zi dimineaţă m-am întors la părinţi cu o figură care arăta obosită şi pe care mi-o bănuiam alungită şi cenuşie.

Ceea ce nu m-a împiedicat ca, după o pauză de… câteva luni… – după ce scăpasem pentru totdeauna de pension şi de Liceul Bonaparte, după ce obţinusem o diploma de bacalaureat şi chiar mă înscrisesem la drept (a fost singura mea tentativă de acest fel) – s-o iau de la capăt, oferindu-mi noi distracţii, în locuri nu mai agreabile şi nici mai costisitoare şi am început să găsesc “lucrul acela” mai plăcut decât prima dată.

Şi mi-am continuat, tot aşa, experienţele, cu o frecvenţă ce n-a făcut decât să-mi  sporească ciudăţenile, pe care nu mi le-am satisfăcut pe deplin nici până acum, când am mai bine de cincizeci de ani.

Nu-mi mai  rămâne aşadar decât să-i mulţumesc cititorului pentru atenţia pe care mi-a arătat-o până acum (cel puţin aşa presupun) şi pe care îl rog să o păstreze şi faţă de continuarea acestor confesiuni. Noile “note despre viaţa mea” vor avea un caracter literar şi… social tot mai întunecat, şi vor vorbi despre o existenţă din ce în ce mai puţin luminoasă, asupra căreia încearcă să facă lumină acest eu complicat, poate în ciuda omului simplu şi naiv care sunt în realitate.

 

fragment de roman

Posted in Uncategorized on ianuarie 19, 2018 by Octavian Soviany

Lovitura de stat

Mama nu mă minţise. N-am rămas în rue des Petites-Écuries decât ceva mai mult de o săptâmână. La capătul acestui interval ne-am mutat, după dorinţa tatălui meu, în Batignolles, unde locuiau pe vremea aceea mulţi militari în retragere. Găsiserăm un apartament frumos, cu intrarea din rue Saint-Louis, la etajul întâi al unei clădiri arătoase. Patru din ferestrele noastre dădeau spre rue des Dames şi rue Lécluse.

Mama a încercat, pe cât i-a fost cu putinţă, să facă din acest apartament parizian o copie a locuinţei noastre din Metz. Când am intrat pentru prima dată în casa aceasta, un val plăcut de căldură mi-a invadat pieptul. Nu mai era adăpostul friguros şi neprimitor din rue des Petites-Écuries! Regăseam, rând pe rând, salonul cel mare şi salonul cel mic, sufrageria, camera mea, dormitorul părinţilor. În sfârşit, mă simţeam iarăşi acasă şi, într-un elan de recunoştinţă, mi-am lipit fruntea de poalele mamei, care mi-a zâmbit cu blândeţe şi m-a mângâiat de câteva ori pe creştetul  capului.

Acum, scutit de obligaţiile vieţii de regiment, tata putea să citească în voie ziarele. Ieşea în fiecare zi dis-de dimineaţă şi se întorcea cu un teanc impresionant de jurnale, pe care le răsfoia în timp ce luam micul dejun cu un aer serios şi îngrijorat.

Legase câteva noi cunoştinţe, iar vreo cinci sau şase militari în retragere veneau aproape în fiecare zi la noi, unde tata îi primea, la fel ca la Metz, în salonul cel mare, în care, ore în şir, se purtau nişte discuţii aprinse, la care mai trăgeam şi eu din când în când cu urechea. Se vorbea despre preşedinte, despre Adunare, despre domnii  Gavaignac şi Montalambert, iar unii dintre musafirii tatălui meu susţineau sus şi tare că în curând va izbucni o nouă revoluţie sau va  avea loc o lovitură de stat.

Cu revoluţiile eram oarecum familiarizat.

Primăvara lui 1848 mă prinsese la Montpellier, unde, alături de părinţii mei, am asistat la proclamarea Republicii. Deşi aveam pe vremea aceea doar patru ani, imaginea acestui eveniment mi-a rămas vie în amintire. Mama avusese grijă să mă îmbrace în hainele mele de sărbătoare. Era epoca în care eram îmbrăcat doar în alb şi albastru.  Purtam nişte pantalonaşi azurii, ce îmi veneau până la genunchi, o hăinuţă albă, o cămaşa de aceeaşi culoare, cu guler brodat şi cu jabou, şi o caschetă albastră cochetă, aşezată puţin într-o parte. După ce am ajuns însă în Piaţa Armelor, către care se îndrepta în ziua aceea întregul oraş, mama m-a înfofolit în două pleduri, deşi era o zi primăvăratică, neaşteptat de călduroasă pentru luna februarie.

Piaţa era plină de lume. Veniseră multe femei, care voiau pesemne să profite de vremea frumoasă pentru a-şi etala noile toalete. Vedeai la tot pasul rochii de mătase cu volane, pălării împodobite cu pene, panglici şi flori, şaluri de toate culorile, ba chiar şi câteva umbreluţe de soare. Mama îmi amintesc că se îmbrăcase cu o rochie trandafirie, pe care o purta atunci prima dată, şi îşi acoperise umerii cu un şal de un portocaliu spălăcit. Hainele ei aveau întotdeauna ceva din aerul florilor fără miros, cu care obişnuia să împodobească salonul cel mare. Marie era ca de obicei în albastru. Prin mulţime se plimbau vânzători de ziare, care strigau ultimele noutăţi de la Paris şi din departamente.

În mijlocul pieţei fusese ridicată o tribună împodobită cu steaguri tricolore, pe care s-au perindat câteva oficialităţi, cu discursurile lor, care de care mai sforăitoare. A vorbit mai întâi prefectul, un domn mătăhălos, cu favoriţi albi, foarte rumen la faţă, spânzurat parcă de un lanţ gros de argint, care ieşea din buzunarul de la piept al redingotei lui ţepene. De pieptul acesteia era prinsă o panglică lată, colorată în roşu, alb şi albastru. Vorbea cu un glas care se dorea sugrumat de emoţie, deşi tata mormăia în mustaţă că trecuse pe rând pe la toate partidele, fusese pe rând legitimist, orléanist şi bonapartist, iar de foarte puţin timp îşi descoperise convingerile republicane.

Veni apoi rândul comisarului special al guvernului provizoriu. Spre deosebire de antevorbitorul său, acesta era un bărbat încă tânăr, zvelt, foarte oacheş şi mustăcios, care îşi însoţea discursul cu nişte gesturi ample, ce păreau îndelung studiate în faţa oglinzii. Purta o jiletcă de un roşu aprins şi a ţinut să ne asigure, cu vocea lui stridentă şi piţigăiată („O voce de clapon!” – l-am auzit bombănind pe tata) că Republica reprezintă „forma definitivă a democraţiei”

Aceste discursuri, din care nu înţelegeam nimic, mă plictiseau de moarte şi am început să tropăi nemulţumit şi să o smucesc pe mama de mână, încercând să-i dau de înţeles că voiam să plecăm. Dintr-o dată însă, la un semn al comisarului guvernamental, o mică fanfară a început să cânte, de la picioarele tribunei, Marseieza. M-am însufleţit imediat. Atunci auzeam pentru prima dată acordurile imnului nostru naţional, pe care nu-l pot asculta nici acum fără să fiu cuprins de emoţie. Şi am fost şi mai emoţionat când cuvintele lui au izbucnit din mii de piepturi, intonate de toţi bărbaţii şi de toate femeile ce se adunaseră în Piaţa Armelor. Cântau şi părinţii mei. Cânta şi Marie. Cântau până şi vânzătorii de ziare. Purtat de entuziasmul mulţumii, am început să fredonez şi eu tare, încercând să prind din zbor versurile compuse de Rouget de Lisle şi bătând măsura cu ambele mâini.

Aceea a fost prima mea manifestare de patriotism.

Nici preşedintele nu-mi era cu totul necunoscut.  Îl văzusem cu câteva zile în urmă, când o însoţisem pe mama în Bois de Boulogne. Era  călare şi purta o uniformă de general al Gărzii Naţionale. Am ajuns la concluzia că trebuie să fie un fel de militar, mult mai scund decât tata sau colonelul Bertrand, cu o figură palidă şi bolnăviciosă. Am băgat de seamă că era tratat cu deosebit  respect; la trecerea lui toată lumea se dădea la o parte, mulţi aplaudau sau izbucneau în urale. Doar câteva fluierături răzleţe, care se auzeau de pe o alee mai lăturalnică, tulburau această atmosferă de entuziasm aproape general, dar preşedintele nu  părea să le bage în seamă, saluta cu mâna mulţimea, iar pe buzele lui apăruse o umbră sticloasă de zâmbet.

Nu înţelegeam însă nici în ruptul capului ce poate fi o „lovitură de stat”. Am încercat să-i cer nişte lămuriri tatălui meu, dar acesta şi-a zburlit mustăţile ca un motan furios şi mi-a spus, pe un ton nemulţumit:

-Lucrurile astea nu-s de tine, iepuroiule, lasă-le pe seama oamenilor mari. Tu fugi la soldaţii tăi de plumb şi nu mă mai plictisi!

Au mai trecut câteva zile. Şi într-o dimineaţă tata s-a întors de la plimbarea lui matinală cu o înfăţişare speriată. Avea sub braţ un teanc de ziare încă şi mai gros decât de obicei, a dat buzna în salonul cel mic, unde stăteam cu mama şi cu Marie şi a strigat, agitându-şi un braţ:

-Gata! S-a isprăvit!

Mama i-a aruncat o privire nedumerită.

-Exact aşa cum am prevăzut! – a continuat tata. Lovitură de stat! Să vedem ce va spune Parisul! Să vedem ce vor spune departamentele! Mă tem de o răzmeriţă! Miroase a sânge!

N-am mai ieşit două zile din casă. Am aflat din zvonurile aduse de noii prieteni ai tatălui meu că în Paris era linişte, iar parizienii păreau împăcaţi cu ideea că preşedintele Ludovic Bonaparte devenise peste noapte principe-presedinte. Se vorbea despre unele încercări de revoltă în provincie, mai ales în departamentele din sud, dar fuseseră repede înăbuşite cu ajutorul armatei.

În dimineaţa de 4 decembrie, după ce a primit toate asigurările că pe străzile Parisului domneşte calmul cel mai desăvârşit, m-am pomenit că mama (care murea de curiozitate) îmi spune să-mi pun hainele de oraş, căci vom face o plimbare pe bulevarde „ca să vedem lovitura de stat”.

Străzile din Batignolles erau liniştite şi aproape pustii. Puţinii trecători pe care i-am întâlnit nu dădeau niciun semn de panică sau de nervozitate, de parcă nici n-ar fi auzit că, doar cu două zile în urmă, avusese loc o mare schimbare. Toate prăvăliile erau deschise.  Fără îndoială, ziarele exagerau, a conchis mama, care mă strângea totuşi tare de mână şi arunca priviri îngrijorate în toate direcţiile.

Am mers aşa până în piaţa Clichy. Acolo era lume mai multă. Dar oameni liniştiţi, care îşi vedeau de treburile lor obişnuite, aşa cum îi vedeam zi de zi, când eram scos la plimbare de mama. Am băgat totuşi de seamă că pe zidurile unor  clădiri fuseseră lipite nişte afişe. Unii trecători se opreau în faţa lor, le citeau, apoi îşi continuau drumul la fel de impasibili, cu figurile impenetrabile, ca nişte măşti pe care ai fi căutat în zadar expresia vreunui sentiment.  Alţii treceau pe lângă ele ca şi cum nici nu le-ar fi  văzut, ba chiar se uitau ostentativ în altă parte, bunăoară spre vreo faţadă de vizavi, care, din cine ştie ce pricină, le-ar fi stârnit interesul pe neaşteptate.

Ceea ce m-a surprins însă a fost tăcerea. De obicei, piaţa Clichy era un loc gălăgios, unde puteai întâlni tot timpul acele grupuri vorbăreţe şi bine dispuse de parizieni, care îşi exhibau sentimentele în public fără  nicio reţinere. De data aceasta n-am mai văzut nici un grup, doar trecători singuratici şi numai arareori câte un cuplu burghez, ce nu se oprea niciodată în  faţa afişelor, se strecura în tăcere de-a lungul trotuarului şi se grăbea să dispară pe o străduţă laterală. Liniştea asta mi se părea că are ceva neliniştitor. Probabil aşa a socotit şi mama, căci m-a tras repede după ea, nelăsându-mă să mă apropii de afişele acelea, ce trebuie să mărturisesc că îmi stârniseră curiozitatea.

În Boulevard des Italiens am dat  de o mulţime mult mai mare şi mai gălăgioasă, care părea însă adunată aici mai degrabă ca să se distreze. Erau în general oameni bine îmbrăcaţi, bărbaţi în paltoane de stofă scumpă, croite cu meşteşug, femei în haine de blană, pline de bijuterii, care se adunaseră în faţa afişelor, lipite şi aici din belşug pe faţade şi pe vitrine. Cineva începea să citească tare, însoţindu-şi câteodată lectura cu nişte gesturi comice, dar era repede întrerupt de comentariile hazlii şi de  hohotele de râs ale ascultătorilor. Îmi încordam auzul, încercând să prind câte ceva din cuvintele vorbitorilor, dar din cauza gălăgiei nu se auzea aproape nimic. Un şobolan mare şi cenuşiu traversa piaţa printre picioarele curioşilor, total nepăsător faţă de rumoarea mulţimii.  Deodată cineva a strigat tare:

-Jos şobolanul!

S-a stârnit atunci o adevărată explozie de râs şi mulţi dintre cei prezenţi au început să strige la rândul lor:

-Jos şobolanul!

M-am simţit dintr-o dată foarte bine dispus şi, molipsit de veselia mulţimii, am strigat şi eu de câteva ori:

-Jos şobolanul!

Şi  poate că aş mai fi strigat  mult şi bine, lovitura de stat mi se părea ceva extrem de vesel şi nu înţelegeam defel îngrijorarea tatălui meu, dacă mama nu m-ar fi smucit degrabă din loc, spunându-mi la ureche, pe un ton răstit, să tac din gură şi să las lozincile revoluţionare pe seama revoluţionarilor.

Şi în timp ce în piaţa Clichy burtăverzimea Parisului râdea şi se amuza, departamentele din sud fuseseră înecate în sânge de armata proaspătului principe-preşedinte de la Tuileries.

Am fost dus de mama spre boulevard de Montmarte, unde ne-au întâmpinat aceleaşi scene groteşti. Pe La Poissonière grupurile adunate deveniseră însă mai furioase şi mai agresive. Hainele bine croite se împuţinaseră, apăruseră bluzele grosolane ale lucrătorilor, chipurile palide şi bărboase de anarhişti. Aici erau puţine femei. Toate de condiţie modestă, îmbrăcate sărăcăcios, dar parcă mai agitate şi mai puse pe răzmeriţă decât bărbaţii. Se cânta Marseieza. Se striga „Trăiască Republica!”.  Nişte bărbaţi  furioşi smulgeau afişele de pe pereţi şi de pe vitrinele magazinelor  şi le călcau în picioare. Un grup numeros se adunase în jurul unui tânăr jerpelit, cu înfăţişare de student sărac sau de poet, care rostea o cuvântare  întreruptă adesea de strigătele de aprobare ale mulţimii.

-La baricade! – strigă deodată un muncitor mai înalt decât tata, care agita prin aer o uriaşă rangă de fier.

-La baricade! – îi răspunseră câteva voci mânioase din mijlocul mulţimii.

Pietrele de pavaj începeau să fie smulse de braţele vânjoase ale lucrătorilor. Cineva dăduse foc unui morman mare de afişe  rupte de pe pereţi. În jurul focului se adunaseră câteva femei cu copii mici în braţe. Mirosea a hârtie arsă şi a mizerie.

-Să fugim cât mai repede de aici! – îmi şopti mama, care se făcuse albă la faţă şi bărbia începuse să-i tremure.

Deodată din capul străzii se  auzi un fel de vuiet difuz, iar mulţimea fu străbătută ca de o scânteie electrică.

-Vin! – strigă un glas înspăimântat de femeie.

-Scapă cine poate! – urlă cineva.

Eram prinşi ca într-un cleşte în mijlocul gloatei, care, cuprinsă de panică, se retrăgea în mare dezordine către Madeleine. Înghesuiţi şi îmbrânciţi din toate părţile, riscând să fim trântiţi la pământ şi striviţi de încălţările grele ale fugarilor, reuşeam cu greu să ne strecurăm printre trupurile asudate şi urât mirositoare ce ne înconjurau. Eram mort de frică. Mama în schimb căpătase acel curaj nebunesc pe care nu ţi-l poate trezi decât instinctul de supravieţuire. În pielea ei de burgheză domoală se deşteptase tigroaica. Îşi făcea loc cu umerii, cu braţele, cu şoldurile, iar dacă era nevoie cu pumnul. Sub strânsoarea ei, încheietura mâinii cred că mi se învineţise.

Am încercat în mai multe rânduri să ieşim din mulţime şi să ne refugiem pe una din străzile laterale, dar era imposibil. Eram purtaţi de valul de oameni, ca de o apă întunecată şi clocotitoare. În cele din urmă, cineva a izbutit însă să rupă rândurile şi ne-am pomenit împinşi, împreună cu alte vreo douăzeci sau treizeci de persoane într-o prăvălie mare de pe lângă Robert Houdin, ce rămăsese din întâmplare deschisă. Negustorul, un bătrân ciolănos, cu creştetul vârât sub o tichie neagră şi cu buzele galbene, n-a îndrăznit să schiţeze nici un gest de protest. Rămăsese pironit în spatele tejghelei, bulbucându-şi ochii la noi, şi a tresărit, ca trezit dintr-un somn adânc, atunci când i s-a poruncit să tragă obloanele.

Am petrecut în prăvălia aceea vreo douăzeci de minute de coşmar, care mi s-au părut ore. Abia îndrăzneam să respirăm. De afară  se auzeau strigăte, zgomot de paşi, bubuituri surde  care (spunea în şoaptă cineva lângă noi) erau cu siguranţă împuşcături. Tiranul de la Tuileries ordonase soldaţilor să tragă în carne vie.

Mama îmi pipăia din când în când fruntea îngrijorată şi mă întreba dacă mă simt bine. Nu-i puteam răspunde decât printr-un fel de chiţcăituri. Eram aproape mort de frică şi oboseală.

Deodată afară  s-a făcut brusc linişte. După câteva minute încordate de aşteptare, cineva a îndrăznit să deschidă puţin oblonul şi să arunce o privire în stradă. Nu se mai vedea nici ţipenie de om şi domnea o tăcere sumbră şi apăsătoare,  în care se putea desluşi limpede tic-tacul pendulei din magazin. După un timp au  apărut câţiva agenţi de poliţie care au început să patruleze pe trotuarul de vizavi. Nu după mult, şi-au făcut apariţia şi cei dintâi trecători. Mama a socotit atunci că putem părăsi prăvălia. Rue Drouot era aproape pustie. Pe rue du Faubourg-Montmartre am întâlnit însă mulţi trecători grăbiţi, care umblau cu capetele în pământ, strecurându-se ca nişte umbre pe lângă pereţi. Pe ambele trotuare, din două în două case, străjuiau şi aici agenţii de poliţie.

Ne-am văzut în cele din urmă în rue Saint-Lazare unde mai erau nişte semne de agitaţie. Câţiva bărbaţi, care ieşiseră clătinându-se de dintr-un depozit de vinuri, opriseră un furgon militar şi îi siliseră pe cei doi soldaţi care îl mânau să coboare. Erau doi soldaţi foarte tineri, aproape nişte băieţandri, care aruncau în jurul lor nişte priviri îngrozite. Unul din ei avea o vânătaie mare sub ochiul stâng. Bărbaţii care opriseră furgonul întrecuseră cu siguranţă măsura la băutură, erau foarte argesivi şi păreau să asculte de ordinele unui individ mic de statură, pocit la faţă şi semeţ ca un cocoşel. La porunca lui, caii au fost deshămaţi, furgonul – răsturnat, soldaţii, care nu îndrăzneau în niciun chip să reacţioneze – obligaţi, după ce au fost loviţi de câteva ori peste faţă şi li s-a turnat cu forţa pe gât câte o jumătate de sticlă de vin, să strige „Trăiască Republica!” şi „Moarte tiranului!”.

Îmi revenisem puţin din spaimă, iar scena aceasta, care mi se părea întrucâtva comică mi-a zgândărit curiozitatea. Mama nu m-a lăsat însă să casc gura prea mult la ea. M-a smuls repede de lângă depozitul de vinuri tocmai în momentul în care unul dintre petrecăreţi adusese de undeva o funie groasă  pe care le-o arătă, cu un rânjet triumfător, tovarăşilor săi de pahar.

-La felinar! – strigă o voce răguşită de beţivan.

Mai multe limbi împleticite începură să cânte:

„Ah, ça ira, ça ira, ça ira!

Les aristocrates á la lanterne!

Ah, ça ira,ça ira,ça ira,

Les aristocrates on les pendra!”

Era un cântecel vesel. L-aş fi fredonat şi eu dacă i-aş fi putut desluşi bine cuvintele.

Câteva dintre femeile adunate în faţa depozitului de vinuri îşi săltaseră fustele şi se apucaseră să danseze, bătătorind caldarâmul cu saboţii lor grei.

„V’la trois cent ans qu’il nous promettent

Qu’il va nous accorder du pain,

V’la trois cent ans qu’ils donnent des fêtes

Et qu’ils entretiennent des catins,

V’la trois cent ans qu’on nous ecrasse,

Assez de mensonges et de phrases,

On ne veut plus mourir de faim!”

Mama, îngrozită, a trebuit să mă ducă aproape târâş înapoi în rue Saint-Louis, unde ne aştepta îngrijorat tata.

Nu numai stăpânul de la Tuileries, ci şi pegra Parisului arăta în zilele acelea tulburi o mare sete de sânge.

verlaine – confesiuni 14

Posted in Uncategorized on ianuarie 16, 2018 by Octavian Soviany

Vai, trebuie să mă întorc de la aceste mărunte şi nevinovate eforturi în direcţia artei la o psihologie mai curând fiziologică, dar tristă în orice caz.

Era cam în perioada când începusem să fiu bântuit de mania versurilor, dar şi a prozei (căci alcătuiam nişte stranii istorisiri submarine, mai degrabă în maniera lui Edgar Poe – deoarece Jules Verne, care de altfel nu mi-a stârnit niciodată prea tare curiozitatea, din câte ştiu nu fusese încă inventat – dar în ce manieră, Dumnezeule! – şi nişte povestiri ce i-ar fi putut stârni o plăcere mediocră lui Hoffmann, cel din Fraţii Serapion, după care erau plagiate cu stângăcie) când a început să mă furnice prin … inimă acea nevoie de drăgosteală de care vorbeam mai înainte şi pentru a nu mai întârzia cu această mărturisire ridicolă, mi s-a întâmplat să încerc  cu unii colegi mai mici decât mine, nu mai ştiu dacă pe rând sau în acelaşi timp, ceva asemănător cu mica poveste sentimentală de pe esplanada din Metz. Doar că aceste idile nu mai erau atât de pure, din pricina pubertăţii…

„Secretul meu oribil, e dat deci în lumină…”

Totuşi, se cuvine să spun că totul se reducea la nişte copilării senzuale, care nu aveau nimic josnic în adevăratul înţeles al cuvântului, erau nişte jocuri de băieţi împărtăşite, în loc să mai fie solitare. Exista în ele o anumită filosofie şi mai cu seamă o anumită morală pe care o voi expune poate chiar aici mai târziu.

Uf! Amânând dezvăluirile mai interesante legate de acest subiect şi de altele, haideţi dacă vreţi să vorbim din nou despre literatură, despre literatura mea copilărească şi adolescentină, făcând – aşa cum am auzit spunându-se – istoria prescurtată a vocaţiei mele şi a lunilor de ucenicie ce aveau să mă pregătească pentru anii îndelungaţi de instrucţie şi de educaţie.

Aveam şaisprezece ani, eram în ciclul secundar şi citisem aproape tot: romane, de la Paul de Kock la Paul Féval şi de la Alexandre Dumas la Balzac, impresii de călătorie, traduceri, ascunse toate în pupitru, Mizerabilii, care tocmai apăruseră şi pe care îi împrumutasem de la un cabinet de lectură din pasajul Operei şi compusesem deja mai multe piese  – copilăros de „sălbatice” şi de intransigente – toate Poemele saturniene, aşa cum aveau să apară în 1866, fără a mai pune la socoteală multe alte poeme, pe care un gust deja mai bine format m-a făcut să le îndepărtez din acea primă culegere. Am spus în capitolul precedent că n-o să consemnez aici niciunul dintre aceste versuri, prea „tinereşti”. Dar, între timp – sincer vorbind, nici eu nu ştiu prea bine de ce – mi-am schimbat hotărârea şi am început să scotocesc prin mulţimea încă suficient de considerabilă pentru a mă încurca a hârtiilor mele, nenumărate pe vremuri şi atât de dezordonate, pentru ca să pot oferi cel puţin o idee despre maniera mea de atunci. Dar n-am regăsit nimic, absolut nimic din acele încercări care ar merita cel puţin tot atât de mult interes ca şi Poemele saturniene, aşa cum au apărut în prima colecţie a poeţilor contemporani, la Alphonse Lemerre, în ultimele luni ale lui 1866. Au mai supravieţuit acestui de altfel puţin regretabil naufragiu doar două sonete, unul publicat acum vreo doi ani, cu ocazia unui turneu de conferinţe, la Liège dacă nu mă înşel. Cine dracu mai găsise şi cioclul ăsta de odinioară? Se intitula Înmormântare, iar primul vers suna aşa:

„Ce lucru vesel e-o înmormântare…”

Celălalt a fost publicat odinioară în cronica unei gazete de seară de cineva care semna Pegomas şi căruia îi mulţumesc pentru bunele sale intenţii; iată-l în forma lui naivă şi totuşi deja puţin rafinată. Când l-am scris eram în ciclul secundar, aşa cum îşi aminteşte cronicarul respectiv, care se pare că mi-a fost coleg la Liceul Bonaparte. Iată această bucată remarcabilă:

LUI DON QUICHOTTE

(În manuscris cred că era Don Quijote, pentru mai multă culoare locală.)

O, cavalere nobil, cu inima ta mare,

Degeaba râd de tine cei josnici,cei de rând,

Fu moartea ta martiriu, iar viaţa – o cântare

Şi se-nşelau pesemne şi morile de vânt.

 

Te du, purtat prin lume de-acelaşi crezământ,

Pe calul tău cel falnic, în za strălucitoare,

Căci lumea e şi astăzi lipsită de orând.

Şi mişelia este, la fel ca ieri, în floare.

Ura!

(Astăzi, ceva mai avizat, şi dat fiind că, la fel ca pe vremea anilor de debut, mă mai sâcâie culoarea locală, aş înlocui această exclamaţie, cam prea britanică, printr-un Ole! mai la locul lui.)

Ura!

aşadar, din moment ce era „Ura!”

Noi te urmăm cu toţii, poeţi ca nişte sfinţi,

Cu pletele rebele şi-nfierbântate minţi,

Condu-ne la asaltul fantasmelor celeste!

 

Şi iată că, făcându-i în ciudă la mişel,

Stindardul poeziei o să-l aşternem peste

Prosteasca raţiune, cu creştetul ei chel.

Şi mai era o imitaţie, atât de involuntar neruşinată şi atât de proastă, a Bătrânelelor lui Baudelaire care mă tem că a dispărut pentru totdeauna dintre hârtiile mele, aşa cum mi-a dispărut şi din memorie, şi care începea cu un vers şi două emistihuri situate la distanţă de un sfert şi de o jumătate de hexametru unul de celălalt:

Pe stradă se întâmplă să văd adeseori

Bătrâni şi bătrânele…

…Cu gâturi de cocori…

Şi în fine, un Crepitus, cu mult anterior celui, atât de hazliu, al lui Flaubert, un soi de discurs pesimist, în care, după ce descriam interiorul gropii, din smârcurile ei – împuţite, fireşte – apărea, într-un chip foarte nefiresc „zeul” care debita o cuvântare amară,  pe şleau şi cât se poate de dispreţuitoare la adresa umanităţii, din care se trăgea totuşi! Îmi amintesc doar primele două versuri din lunga, poate prea lunga predică a ciudatei divinităţi; dar versurile astea sunau bine, nu-i aşa?

Sunt soi de Adamastor, stârnesc furtuna care

Te face-n mare grabă să mergi la umblătoare.

Cred că e de ajuns cu citatele de felul ăsta, inevitabile totuşi, şi, cu voia dumneavoastră, voi relua istoria progreselor mele, dacă se poate vorbi despre progrese în materie de erudiţie poetică.

După Baudelaire şi Banville  (lăsându-l deoparte pe Victor Hugo, pe care îl admiram, dar nu-l prea îndrăgeam pe atunci,  despre Lamartine, Musset şi alţii, de exemplu Vigny, îmi voi face o imagine exactă doar ceva mai târziu) ştiţi cine au fost educatorii ( educatorii, da, dar oarecum şi complicii) vocaţiei mele, de acum categoric hotărâtă, dar la început  atât de superficială,  atât de îngrozitor de superficială?

Vă mai amintiţi poate de librarul acela de pe cheiul Voltaire de care am vorbit ceva mai înainte şi la care am făcut pentru prima oară cunoştinţă cu Stalactitele magicianului care este Banville… Ei bine, tot acolo am descoperit o carte de debut minunată, Săgeţile de aur ale lui Albert Glatigny, doar cu puţin înainte de a citi Philomena, care încununează atât de plăcut, oarecum genial, începuturile lui Catulle Mendès.

%d blogeri au apreciat asta: